افتخار کنیم که ایرانی هستیم !!!!

افتخار کنیم که ایرانی هستیم !!!!

سایت جوان کمپ

افتخار کنیم که  ایرانی هستیم !!!!


مطالبی طنز ولی بسیار جالب از ما ایرانی ها که چه کارهایی انجام میدیم و خبر نداریم!!

اولین مردمان جهان که نخ به سکه می بستند و در داخل تلفن های عمومی می انداختند، ایرانیان بودند!

اولین مردمانی که توانستند از کارتهای اعتباری تلفن های عمومی استفاده کنند، بدون آنکه اعتبار آن کم شود، ایرانیان بودند!

ادامه مطلب را در ادامه مطلب دنبال کنید………….


اولین مردمانی که نوشابه های تقلبی ساختند، ایرانیان بودند!

 

اولین مردمانی که در اولین صادرات به کشورهای شمالی ایران به جای حنا، خاک رنگی فروختند، ایرانیان بودند!


اولین مردمانی که کشف کردند دروغگویی و ریا و کلک بازی برای موفقیت ضروری است، ایرانیان بودند!


اولین مردمان دنیا که همزمان هم مایل هستند گرمشان شود و هم سردشان  ایرانیان بودند، چون همزمان با روشن کردن بخاری، پنجره ها را هم باز می کنند!


اولین مردمانی که در گروه کم توسعه ترین کشورهای دنیا قرار دارند ولی ادعا و توقع برترین مردمان دنیا را دارند ، ایرانیان بودند!


اولین مردمانی که فقط به گذشته بسیار بسیار دور خود افتخار می کنند ولی چیزی در ۵۰۰ سال اخیر برای دنیا نداشته اند ، ایرانیان بودند!

سایت جوان کمپ

ارسال نظر