عشق زنبوری

عشق زنبوری!(عکس)

مرد زنبور دار چینی ، که برای اقدام عشق به همسرش و اطمینان از آن ، با همسر خود عهد کردند تا زیر یک میلیون زنبور به وزن 96 کباوگرم  خود را مدفون کنند ! او که در این اتفاق 400 نیش زنبور را تجربه کرده میگوید که نیش زنبور بر روی او اثری ندارد ، این در حالی است که  این مقدار میتواند یک انسان معمولی را به کام مرگ بکشد!

ارسال نظر