یک زن ایرانی مزرعه پرورش تمساح دارد

یک زن ایرانی مزرعه پرورش تمساح دارد

الهام آبتین کارشناس محیط زیست مدیریت یک مزرعه پرورش و تحقیقات تمساح در چابهار را به عهده دارد که نشان دهنده توانایی زنان ایرانی در حوزه محیط زیست است.

زن ایرانی و راه اندازی مزرعه پرورش تمساح!! + عکس

http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/603518_orig.jpg

http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/603516_orig.jpg
http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/603515_orig.jpg
http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/603536_orig.jpg
http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2010/12/603534_orig.jpg

ارسال نظر