عشق پنهان | جوان کمپ

عشق پنهان

تو نبودي و من با عشق نا آشنا بودم….

تو نبودي و در نهان جانه دلم جايت خالي بود…….

تو نبودي و باز به تو وفادار بودم……..

تو نبودي و جز تو هيچ كس را به حريم قلبم راه ندادم……

و تو آمدي.از دوردستها……

از سرزمين عشق……

تو مرا با عشق آشنا كردي…..

با تو تا عرش دوست داشتن سفر كردم……..

تو مفهوم عاشق  بودن را به من آموختي……….

با تو كامل شدم…….

با تو بزرگ شدم……

با تو الفباي عشق را اموختم…….

نداي قلب عاشقم را به گوش همه رساندم……

به تو و كلبه عاشمان باليدم…….

تو نيمه گمشده ام شدي……..

حال كه اينچنين شيفته توام باش تا در كنارت آرامش بيابم….

حتي براي لحظه اي از من جدا نشو……

بدون تو دستم سرد است……..

بدون تو آغوشم تهي و لبريز درد است……

به حرمت عشقمان…

به حرمت لحظات زيبايمان……….

مرو كه بي تو من هيچم…….

بمان با من…..

بدان كه تا ابد نام تو بر قلبم حك شده……..

بدان كه عشقمان هميشه پاك خواهد ماند………….

به وفايم ايمان داشته باش……………

تا به تو نشان دهم معني واقعي واژه عشق را….

ارسال نظر