قرار ما | جوان کمپ

قرار ما

قرار ما هر کجاي دنيا که هيچکس حتي نامش را نمي داند …

هيچ عابري هر گز نميتواند از آنجا عبور کند …

قرار ما کنار دريا جايي که آسمان هميشه اشک ميريزد …

قرار ما پشت مه نبودن..نزديک پيچکهاي مجنون …

ميان دنياي شقايقها..جايي که ستارگان آنجا متولد ميشوند …

هر کجا که به ملکوت نزديکتر بود ….

اصلا قرار ما آسمان هفتم … پيش خدا …

جايي که فقط تو باشي ومن و خدا …

ارسال نظر